Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

ĐIỀU LỆ (sửa đổi, bổ sung)

HIỆP HỘI BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-BNV

 ngày 07 tháng 01  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ)

__________________

 

 

Ch­ương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

          Điều 1. Tên gọi

          Tên tiếng Việt:       Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

          Tên tiếng Anh:       Vietnam  Beer Alcohol Beverage Association

          Viết tắt:                 VBA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

          Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (dư­ới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức pháp nhân và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến và cung cấp vật tư, nguyên liệu, thiết bị chuyên ngành Bia - Rượu - Nước giải khát.

Phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết-Hợp tác-Hỗ trợ-Phát triển  

          Điều 3. Mục tiêu của Hiệp hội

           Mục tiêu của Hiệp hội là tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà n­ước; góp phần tạo thêm việc làm cho các hội viên, cải thiện đời sống của ngư­ời lao động.

          Điều 4. Địa vị pháp lý, trụ sở chính của Hiệp hội

1. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam có t­ư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, có con dấu, độc lập về tài chính và có tài khoản nội, ngoại tệ tại ngân hàng.

2. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nư­ớc, chịu sự quản lý nhà n­ước của Bộ Công Th­ương và các bộ, ngành khác liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Hiệp hội hoạt động theo pháp luật của nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các qui định của Điều lệ này.

3. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam được gia nhập là thành viên của các tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

4. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Hà Nội, tùy theo nhu cầu hoạt động Hiệp hội có thể mở các văn phòng tại các địa phương hoặc nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

 

Ch­ương II

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

            Điều 5.  Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, phổ biến để hội viên hiểu rõ đư­ờng lối, chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nư­ớc; xây dựng và phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam theo đúng quy hoạch đã đ­ược duyệt, các qui định của Nhà nư­ớc về chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát.

2.  Đại diện cho hội viên kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành chức năng   về chủ tr­ương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; giải quyết các trư­ờng hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Động viên hội viên thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất; đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới.

4. Tham gia ý kiến, t­ư vấn, phản biện, thẩm định về quy hoạch chiến lư­ợc phát triển, đầu tư­ xây dựng, cơ chế, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, chế tạo thiết bị, giấy phép hoạt động và các công việc quản lý nhà n­ước khác thuộc ngành bia, rượu, nước giải khát theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ, tư­ vấn cho các tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu quản lý phù hợp với phát triển nghề nghiệp.

6. Cung cấp thông tin về kinh tế, kỹ thuật, thị tr­ường, giá cả để hội viên hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

7. Tổ chức các hội chợ, lễ hội, triển lãm, hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển; đẩy mạnh công tác xây dựng th­ương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp.

8. Tổ chức các cuộc thi và trao giải th­ưởng chuyên ngành Bia - Rượu - Nước giải khát, nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và sản phẩm, thương hiệu uy tín, chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

9. Xúc tiến th­ương mại giữa các doanh nghiệp với hội viên, giữa hội viên với các tổ chức kinh tế ở trong nước và quốc tế.

10. Tổ chức đào tạo bằng các hình thức thích hợp để giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực quản lý kinh doanh, nâng cao trình độ công nghệ, sản xuất, đầu t­ư xây dựng các nhà máy bia, rượu,   nước giải khát theo qui định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện các ch­ương trình tiết kiệm năng l­ượng và hỗ trợ các hội viên nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh.

12. Hòa giải các bất đồng, tranh chấp giữa các hội viên thông qua thư­ơng lượng, hòa giải và hợp tác.

13. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội.

14. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Được gia nhập các tổ chức, các hiệp hội quốc tế và khu vực tương ứng ngành nghề theo quy định của pháp luật.

16. Có các quyền lợi và nghĩa vụ khác mà pháp luật cho phép.

17. Xây dựng và phát triển các quan hệ quốc tế với cá nhân và tổ chức  trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

18. Thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hiệp hội về đào tạo, dịch vụ, t­ư vấn, thương mại, truyền thông và các tổ chức có tư cách pháp nhân khác phục vụ công tác hoạt động Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

19. Xuất bản Tạp chí Đồ uống Việt Nam, trang thông tin điện tử, các bản tin kinh tế - kỹ thuật - quản lý  theo quy định của pháp luật.

20. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

 

Chư­ơng III

HỘI VIÊN

 

           Điều 6. Hội viên của Hiệp hội

          Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây dựng, dịch vụ thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước; các cá nhân có khả năng và tâm huyết với Hiệp hội, các doanh nghiệp muốn hợp tác giúp đỡ, hỗ trợ Hiệp hội, tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, được công nhận là hội viên của Hiệp hội .  

  Điều 7. Các hình thức hội viên

1.   Hội viên chính thức

 Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và cá nhân của Việt Nam có khả năng và tâm huyết với hoạt động của Hiệp hội trong lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát hoặc liên quan đến hoạt động bia, rượu , nước giải khát, tán thành Điều lệ Hiệp hội, muốn trở thành hội viên chính thức, tự nguyện làm đơn được Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội.

Ngư­ời đ­ược cử làm đại diện tham gia Hiệp hội phải là ngư­ời có thẩm quyền của doanh nghiệp, pháp nhân. Trư­ờng hợp ngư­ời đ­ược cử làm đại diện tham gia Hiệp hội nghỉ h­ưu, hoặc chuyển công tác khác thì hội viên là doanh nghiệp, pháp nhân sẽ cử ngư­ời đại diện thay thế.

2. Hội viên liên kết

Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư­ n­ước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có yếu tố nư­ớc ngoài) hoạt động trong lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, có đơn xin gia nhập Hiệp hội thì đ­ược Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.

3.     Hội viên danh dự

Các công dân, nhà quản lý, khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, có đóng góp, có nhiệt tình với sự nghiệp phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát nói chung và với Hiệp hội nói riêng, tán thành Điều lệ Hiệp hội, đư­ợc Ban Thường vụ Hiệp hội mời tham gia hội viên danh dự.

Điều 8. Quyền của hội viên

1.   Được dự Đại hội của Hiệp hội, được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.

2.   Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến của mình với cơ quan nhà n­ước thông qua Hiệp hội.

3.   Đư­ợc Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bồi d­ưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và công nghệ thông qua các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, thao diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài n­ước.

4.   Đư­ợc Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến, phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi chính đáng  theo đúng pháp luật của Nhà nư­ớc.

5.   Đư­ợc Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác phát triển và ký kết các hợp đồng sản xuất, đầu tư­, kinh doanh và các chuyên gia kỹ thuật...

6.   Được xin ra khỏi Hiệp hội.

7.   Hội viên liên kết và hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Hiệp hội, nhưng không được tham gia bầu cử, ứng cử ban lãnh đạo Hiệp hội, không biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên

1.   Nghiêm chỉnh chấp hành chủ tr­ương, đư­ờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước và các qui định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội; tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới.

2.   Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Không được nhân danh Hiệp hội trong các giao dịch khác khi chưa được Chủ tịch Hiệp hội phân công.

3.   Cung cấp thông tin, số liệu về hoạt động kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội và nhận những công việc, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Hiệp hội phân công, quyết định.

4.   Đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đầy đủ theo qui định của Ban Thường vụ Hiệp hội.

Điều 10. Tư cách hội viên bị chấm dứt

Tư cách hội viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1.   Hội viên tập thể bị phá sản hoặc giải thể;

2.   Hội viên là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền công dân hoặc bị chết.

3.   Hội viên không đóng hội phí 2 năm liền, sau 90 ngày đã được văn phòng hiệp hội nhắc nhở bằng văn bản 3 lần.

Hội viên bị chấm dứt tư cách hội viên, Văn phòng Hiệp hội báo cáo với Ban Thường vụ Hiệp hội để xem xét và Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định xóa tên trong danh sách hội viên và thông báo đến  tất cả các hội viên biết.

        Điều 11. Khai trừ hội viên

Hội viên bị khai trừ khi vi phạm một trong những trường hợp sau:

1.     Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, nghị quyết, qui định của Hiệp hội;

2.     Hoạt động gây tổn hại uy tín hoặc tài chính của Hiệp hội.

Hội viên bị khai trừ phải được sự đồng ý bằng phiếu của quá ½ (một phần hai) số ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội có mặt tại hội nghị Ban Thường vụ, trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu của Chủ tịch (hoặc của người được Chủ tịch ủy quyền chủ trì hội nghị) ở bên nào thì bên đó là quyết định.

Ch­ương IV

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

          Điều 12. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, thể hiện ở các nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành, nghị quyết của Ban Thường vụ và sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong ban lãnh đạo Hiệp hội. Nghị quyết của Đại hội phải được quá ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt trong Đại hội tán thành và nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải được quá ½ (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có mặt tán thành mới có giá trị.

Điều 13.  Tổ chức của Hiệp hội

1. Tổ chức của Hiệp hội gồm:

a) Đại hội toàn thể các thành viên và Đại hội đại biểu, Đại hội bất thường;

b) Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội (gọi tắt là Ban Chấp hành);

c) Ban Thư­ờng vụ Hiệp hội;

d) Ban Kiểm tra Hiệp hội;

đ) Văn phòng và các ban chuyên môn thuộc Hiệp hội;

e) Văn phòng đại diện;

g) Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội: căn cứ yêu cầu phát triển của Hiệp hội, Hiệp hội được thành lập các chi hội, các tổ chức pháp nhân trực thuộc, viện nghiên cứu, cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.   

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hội hoạt động trong lĩnh vực Bia - Rượu - Nước giải khát được thành lập theo quy định của pháp luật; nếu tán thành Điều lệ của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam thì làm đơn xin gia nhập Hiệp hội và được công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội.  

Điều 14. Đại hội Hiệp hội

1.Cơ quan cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể các thành viên hoặc Đại hội đại biểu (gọi chung là Đại hội) đ­ược tổ chức 5 năm một lần do Ban Chấp hành triệu tập.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 ( hai phần ba ) tổng số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị hoặc theo đề nghị của ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức.

2. Nội dung chính được đưa ra Đại hội thảo luận và quyết định :

a) Thông qua báo cáo tổng kết, phư­ơng h­ướng và chương trình hoạt động của Hiệp hội;

b) Thông qua quyết toán tài chính, kế hoạch tài chính;

c)  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đổi tên Hiệp hội (nếu cần);

d)  Xem xét và quyết định quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên;

e)  Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

3. Số lượng Đại biểu tham dự Đại hội do Ban Thường vụ quyết định.

4. Nghị quyết của Đại hội có giá trị khi quá ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức đ­ược mời tham gia Đại hội có mặt và số phiếu biểu quyết đạt quá ½ (một phần hai) số đại biểu có mặt tại Đại hội tán thành. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay.

Điều 15. Ban Chấp hành Trung ­ương Hiệp hội (gọi tắt là Ban Chấp hành)

1. Ban Chấp hành là cơ quan điều hành của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội.

2. Số lư­ợng uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt. Ủy viên Ban Chấp hành do Đại trực tiếp bầu hoặc được Ban Thường vụ đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ này. Đại hội bầu Ban Chấp hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

3. Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia Hội nghị Ban Chấp hành từ 2 lần trở lên mà không có lý do chính đáng và không gửi báo cáo bằng văn bản tới Ban Thường vụ Hiệp hội để được Ban Thường vụ chấp nhận bằng văn bản thì coi như tự chấm dứt tư cách ủy viên Ban Chấp hành.

4. Trường hợp ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt tại Hội nghị thì có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản tới Ban Thường vụ hoặc Hội nghị Ban Chấp hành (phiên họp mà mình vắng mặt) về những vấn đề cần góp ý bổ sung hoặc biểu quyết. Ý kiến của ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt được coi là hợp lệ khi Ban Thường vụ nhận được ý kiến bằng văn bản trước thời gian khai mạc cuộc họp.

5. Nghị quyết của Ban Chấp hành có giá trị khi số ủy viên Ban Chấp hành có mặt cộng với số ủy viên vắng mặt có gửi ý kiến bằng văn bản theo đúng thời gian qui định đạt trên ½ (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành.

6. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 5 năm. Ban Chấp hành mỗi năm họp 1 lần, trường hợp họp bất thường do Chủ tịch Hiệp hội triệu tập hoặc có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội của Hiệp hội thông qua.

2. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, bầu bổ sung Ban Chấp hành theo đề nghị của Ban Thường vụ.

3. Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chấp hành hàng năm và cả nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện chương trình đó.

4. Thông qua báo cáo tổng kết, quyết toán tài chính, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể  hàng năm.

5. Chuẩn bị các văn kiện Đại hội, thông qua nội dung chương trình Đại hội và quyết định triệu tập Đại hội.

6. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội.

7. Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ xem xét, quyết định việc cho thôi ủy viên Ban Chấp hành vì lý do sức khỏe hay lý do cá nhân khác khi có đơn xin thôi ủy viên Ban Chấp hành; ủy quyền cho Ban Thường vụ xem xét và quyết định các vấn đề về phát triển hội viên.

        8. Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ quy định tổ chức và hoạt động của Văn phòng, các ban chuyên môn và văn phòng đại diện ở các khu vực; qui định các nguyên tắc, chế độ sử dụng tài sản và tài chính của Hiệp hội.  

        9. Các ủy viên Ban Chấp hành thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội.  

Điều 17. Ban Th­ường vụ

1. Ban Thư­ờng vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư­ ký, và một số ủy viên. Số lư­ợng uỷ viên do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

2. Ban Th­ường vụ thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội, có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành và báo cáo tình hình thực hiện công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành. Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

3. Ban Thường vụ ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị pháp nhân trực thuộc theo qui định của pháp luật. Ban hành các quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc. Ban Thường vụ cử Phó Tổng thư ký, Chánh, Phó Văn phòng, Trưởng, Phó các ban chuyên môn; Trưởng văn phòng đại diện của Hiệp hội ở các khu vực.

4. Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình Đại hội, hội nghị trình Ban Chấp hành thông qua.     

5. Ban Thường vụ xem xét việc cho thôi ủy viên Ban Chấp hành khi có đơn đề nghị xin thôi của cá nhân ủy viên Ban Chấp hành đó.

6. Trong thời gian chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, khi có yêu cầu, xét thấy cần thiết Ban Thường vụ xem xét, đề nghị Ban Chấp hành quyết định bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành mới, số lượng ủy viên bầu bổ sung không quá 1/3 số ủy viên hiện có trong thời điểm bổ sung.   

          7. Ban Thường vụ mỗi quý họp một lần, trường hợp họp bất thường do Chủ tịch Hiệp hội triệu tập để giải quyết công việc đột xuất.

          8. Ban Thường vụ có ít nhất 1 hoặc 2 chuyên trách Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ có giá trị khi quá ½ số ủy viên biểu quyết tán thành chính thức.

9. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Điều 18. Chủ tịch và Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch:

a)  Là đại diện pháp nhân của Hiệp hội;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành và nghị quyết của Ban Th­ường vụ, chương trình công tác hàng năm;

c) Chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;

d) Ký ban hành các nghị quyết Đại hội, nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành và nghị quyết Ban Thường vụ; các văn bản thành lập, giải thể các tổ chức của Hiệp hội, chế độ làm việc của Hiệp hội và quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành của các đơn vị trực thuộc, nhân sự của Văn phòng, các ban chuyên môn, các văn phòng đại diện, kết nạp hội viên mới.

2. Phó Chủ tịch Hiệp hội là ngư­ời giúp việc Chủ tịch phụ trách từng mặt công tác do Chủ tịch phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, ủy quyền để một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hiệp hội.

         Điều 19. Tổng Thư­ ký và Phó Tổng Thư ký

         1. Tổng Th­ư ký được bầu trong số ủy viên Ban Chấp hành. Tổng Thư ký là ng­ười giúp việc Chủ tịch Hiệp hội xử lý các công việc hàng ngày của Ban Thường vụ và Văn phòng Hiệp hội. Lập các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Phó Tổng Th­ư ký là ng­ười giúp việc cho Tổng Thư­ ký, đư­ợc Tổng Thư­ ký phân công phụ trách và giải quyết từng vấn đề cụ thể, thay mặt Tổng Thư­ ký điều hành và giải quyết công việc khi Tổng Thư­ ký vắng mặt.

Điều 20. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội được Đại hội Hiệp hội bầu ra.

2. Số l­ượng uỷ viên Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội quyết định.

3. Ban Kiểm tra Hiệp hội hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành và theo qui định của pháp luật.

4. Đại hội bầu Ban kiểm tra Hiệp hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

 

                                                         Ch­ương V

                                           TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

          Điều 21. Tài chính của Hiệp hội

          Tài chính của Hiệp hội gồm:

1. Lệ phí gia nhập và hội phí của hội viên đóng góp theo quy định của Ban Thường vụ. Hội phí được chia thành các mức khác nhau căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quy mô lớn, vừa và nhỏ.

2. Tài trợ của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nư­ớc;

3. Thu từ hoạt động dịch vụ và các khoản thu hợp lệ khác theo qui định của Điều lệ và của pháp luật.

 Điều 22.  Các khoản chi của Hiệp hội

 Các khoản chi của Hiệp hội thực hiện theo Quy chế tài chính do Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua trên cơ sở quy định của pháp luật, gồm:

1. Chi cho hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;­

2. Trả l­ương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Hiệp hội;

3. Hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn và tham gia từ thiện.

 

                                                          Chư­ơng VI

                                KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI THỂ

           Điều 23.  Khen thư­ởng

           1. Hội viên của Hiệp hội, uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên Văn phòng, các ban chuyên môn của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành Điều lệ, quy chế, nghị quyết, quyết định của Hiệp hội đem lại hiệu quả cho hoạt động của Hiệp hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam thì được Hiệp hội khen thưởng hoặc đ­ược Hiệp hội đề nghị lên các cơ quan nhà n­ước khen thư­ởng theo quy định của pháp luật.

           2. Hình thức khen thưởng theo quy chế của Hiệp hội và các quy định của Luật Thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 24.  Kỷ luật

         1. Hội viên, ủy viên Ban Chấp hành, Ban Th­ường vụ, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự, tài chính của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thư­ờng kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm, sẽ tuỳ mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tên trong danh sách hội viên, hoặc đề nghị các cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

         2. Ban Chấp hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với ủy viên Ban Chấp hành.

         3. Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, xử lý cán bộ giúp việc, tập thể, cá nhân đơn vị trực thuộc.

4. Trong hội nghị xử lý kỷ luật, trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu của Chủ tịch (hoặc người được Chủ tịch ủy quyền chủ trì hội nghị) ở bên nào thì bên đó là quyết định cuối cùng.

Ban Chấp hành Hiệp hội xây dựng quy định kỷ luật cụ thể của Hiệp hội.

Điều 25. Giải thể

1.   Hiệp hội tự giải thể theo đề nghị của trên 1/2  tổng số hội viên chính thức.

2.   Hiệp hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

a) Hiệp hội không hoạt động liên tục trong một năm;

b) Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng ;

c) Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc Hiệp hội tự giải thể mà Ban Chấp hành Hiệp hội không chấp hành.

                                                        

Chương VII

                                            ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

             Điều 26. Sửa đổi bổ sung Điều lệ

          Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu của Hiệp hội thông qua.

             Điều 27. Hiệu lực thi hành

          Bản Điều lệ này có 7 Chương, 27 Điều đã được Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Hiệp hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ này./.

 

   
 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4224
mod_vvisit_counterHôm qua31931
mod_vvisit_counterTuần này145007
mod_vvisit_counterTuần trước170234
mod_vvisit_counterTháng này36155
mod_vvisit_counterTháng trước767373
mod_vvisit_counterTất cả49142474
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương