Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH một thành viên….
Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH một thành viên….
Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu,
Nghị định có 5 Chương, 33 Điều. Các chương gồm có: Những quy định chung, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây viết tắt là TNHH MTV), tổ
chức lại, tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV, giải thể công ty TNHH MTV và điều khoản thi hành.
alt
Có 13 ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đó là:
a) Ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ;
b) Truyền tải hệ thống điện quốc gia; nhà máy thủy điện đa mục tiêu, nhà máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh;
c) Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; các cảng hàng không; cảng biển tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế;
d) Quản lý điều hành bay; điều hành vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị;
đ) Bảo đảm hàng hải;
e) Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;
g) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm);
h) In, đúc tiền;
i) Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển;
k) Hậu cần biển đảo;
l) Quản lý, duy tu công trình đê điều, phân lũ và phòng chống thiên tai;
m) Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
n) Những ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ cho việc ổn định và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ hoặc các ngành, lĩnh vực, địa bàn khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Công ty TNHH MTV này được xem xét thành lập công ty con là công ty TNHH MTV để phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.
Mức vốn điều lệ của công ty TNHH MTV khi thành lập được quy định không thấp hơn 100 tỷ đồng.
Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập công ty TNHH MTV là tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định thành lập công ty con là công ty TNHH MTV; Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập công ty TNHH MTV ngoài đối tượng do Thủ tướng và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định.
Công ty TNHH MTV có thể được tổ chức lại thông qua các hình thức Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi thành công ty cổ phần, chuyển đổi thành công ty TNHH 2 TV trở lên và chuyển đổi theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia thì công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập, bị chia sẽ phải chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập, chia. Việc tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không làm giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Công ty TNHH MTV tạm ngừng kinh doanh do yêu cầu của người quyết định thành lập hoặc do  Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH MTV bị xem xét giải thể trong 5 trường hợp sau:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
c) Kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;
d) Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
đ) Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Việc giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Thời gian giải thể không quá 01 năm kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực. Trường hợp đặc biệt, thời gian giải thể công ty có thể kéo dài thêm không quá 06 tháng.Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời hạn giải thể thực hiện theo Khoản 6 Điều 158 Luật doanh nghiệp.
Người quyết định thành lập công ty TNHH MTV là người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty.
Nghị định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước và các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

 Liên kết website